Lưu ý:

  • Danh sách những vật phẩm bán ra được tích lũy
    Vật Phẩm Thẻ 1 điểm tích lũy Giá bán 5 Tích Lũy
    Vật Phẩm Thẻ 1 điểm tích lũy Giá bán 10 Tích Lũy