Mệnh Giá Cash Tich Luy
Nạp 20,000 + 200,000 Cash + 300 Xu
Nạp 30,000 + 300,000 Cash + 500 Xu
Nạp 50,000 + 500,000 Cash + 800 Xu
Nạp 100,000 + 1,000,000 Cash + 1,600 Xu
Nạp 200,000 + 2,000,000 Cash + 3,200 Xu
Nạp 300,000 + 3,000,000 Cash + 4,800 Xu
Nạp 500,000 + 5,000,000 Cash + 7,000 Xu
Nạp 1,000,000 + 10,000,000 Cash + 14,000 Xu