Mệnh Giá Cash Xu Game
Nạp 10,000 + 40,000 Cash + 200,000 Xu
Nạp 20,000 + 80,000 Cash + 400,000 Xu
Nạp 30,000 + 120,000 Cash + 600,000 Xu
Nạp 50,000 + 200,000 Cash + 1,000,000 Xu
Nạp 100,000 + 400,000 Cash + 2,000,000 Xu
Nạp 200,000 + 800,000 Cash + 4,000,000 Xu
Nạp 300,000 + 1,200,000 Cash + 6,000,000 Xu
Nạp 500,000 + 2,000,000 Cash + 10,000,000 Xu
Nạp 1,000,000 + 4,200,000 Cash + 22,000,000 Xu